Hiệu Cầm Đồ tại Mã Vùng 23 Worcester, Tây Cape

1-1