Bệnh viện tại Mã Vùng 23 Worcester, Tây Cape

1-10
Giáo dục khác, Sức khoẻ và y tế
62 Paul Kruger Street
www.hospicebreederiver.org.za
Bệnh viện
67 Fairbairn St, Worcester, 6860, South Africa
4.5  · +27 23 348 1500+27 23 348 1500  · Mở cửa
www.mediclinic.co.za
Bệnh viện
164 Fischer Straat, Johnson Park, Worcester, 6850, South Africa
www.westerncape.gov.za
Bệnh viện, Phòng khám y tế
P.O BOX LG 1074 Legon ,Accra -Ghana
+233 244892983
ghana.mycareafrica.com
Bệnh viện
Voortrekker St, Laingsburg, 6900, South Africa
5.0  · +27 23 551 1237+27 23 551 1237  · Mở cửa
www.westerncape.gov.za
Bệnh viện
Voortrekker St, Beaufort West, 6970, South Africa
Luật sư hợp pháp, Bệnh viện
Rivierkant Street, Ceres, 6835, South Africa
3.0  · +27 23 316 9600+27 23 316 9600  · Mở cửa
www.westerncape.gov.za
Bệnh viện
Haarlem St, Van Riebeeck Park, Worcester, 6850, South Africa
3.0  · +27 23 348 1351+27 23 348 1351  · Mở cửa
www.westerncape.gov.za
Bệnh viện
Wilgers Street, De Doorns, 6875, South Africa
Bệnh viện
Theron St, Sutherland, 6920, South Africa
4.0  · +27 23 571 1002+27 23 571 1002  · Mở cửa