Bán sỉ chất đốt tại Mã Vùng 23 Worcester, Tây Cape

1-2