Xe cấp cứu tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-1