Vận chuyển thư và bưu phẩm tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-2