Quản lí công chúng tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-10
Quản lí công chúng
Cătămărești-Deal, Romania
4.5  · +40 231 551 620+40 231 551 620  · Mở cửa
www.rarom.ro
Quản lí công chúng
Piața Revoluției 1, Botoșani 710236, Romania
4.0  · +40 231 502 200+40 231 502 200  · Mở cửa
www.primariabt.ro
Quản lí công chúng
Strada Grigore Ghica 34, Dorohoi 715200, Romania
4.5  · +40 231 610 133+40 231 610 133  · Mở cửa
www.primariadorohoi.ro
Quản lí công chúng, Quản lí đoàn thể
Aleea Maxim Gorki 4, Botoșani 717113, Romania
4.5  · +40 231 537 993+40 231 537 993  · Mở cửa
dgaspcbt.ro
Quản lí công chúng
Com. Cotusca, Botosani, Coțușca, Romania
primariacotusca.ro
Quản lí công chúng
E58, Flămânzi, Romania
4.0  · +40 231 552 727+40 231 552 727  · Mở cửa
www.primariaflamanzi.ro
Quản lí công chúng
Bulevardul Mihai Eminescu 24, Botoșani 710080, Romania
4.5  · +40 231 511 894+40 231 511 894  · Mở cửa
www.pasapoarte.mai.gov.ro
Quản lí công chúng
Săveni 715300, Romania
4.5  · +40 231 541 070+40 231 541 070  · Mở cửa
www.primariasaveni.ro
Quản lí công chúng
Săveni 715300, Romania
4.5  · +40 231 541 070+40 231 541 070  · Mở cửa
www.primariasaveni.ro
Quản lí công chúng
Dobârceni, Romania
4.5  · +40 231 567 013+40 231 567 013  · Mở cửa
comunadobarceni.ro