Dịch vụ khoa học và kĩ thuật tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-10
Lắp đặt điện, Vật dụng
Strada Pacea 43, Botoșani, Romania
4.0  · +40 231 537 100+40 231 537 100  · Mở cửa
moderncalor.ro
Dịch vụ cơ sở vật chất, Dịch vụ khoa học và kĩ thuật
Str. Peco, 2, Botosani, Botosani, 710003, Botoșani, Romania
3.5  · +40 231 514 846+40 231 514 846  · Mở cửa
www.rematinvest.ro
Quản lí đoàn thể, Dịch vụ khoa học và kĩ thuật
Strada Popa Șapcă 10, Botoșani 710311, Romania
Trạm xăng, Dịch vụ khoa học và kĩ thuật
4. MOL
Calea Națională, Botoșani 500360, Romania
4.5  · +40 231 518 961+40 231 518 961  · Mở cửa
cautarestatii.molromania.ro
Trạm xăng, Dịch vụ khoa học và kĩ thuật
5. Socar
Bulevardul Mihai Eminescu 193A, Botoșani, Romania
4.0  · +40 231 533 011+40 231 533 011  · Mở cửa
www.socar.ro
Trạm xăng, Dịch vụ khoa học và kĩ thuật
6. Socar
Strada Independenței 26A, Botoșani, Romania
4.0  · +40 231 515 292+40 231 515 292  · Mở cửa
www.socar.ro
Trạm xăng, Dịch vụ khoa học và kĩ thuật
7. Socar
Strada Numărul 1, Trușești 717400, Romania
4.5  · +40 231 548 244+40 231 548 244  · Mở cửa
Lắp đặt điện, Thiết bị gia dụng và hàng hóa
Calea Națională 19, Botoșani, Romania
4.5  · +40 231 562 177+40 231 562 177  · Mở cửa
resonance.ro
Mua sắm, Dịch vụ khoa học và kĩ thuật
Calea Națională 107, Botoșani 710061, Romania
4.5  · +40 231 529 000+40 231 529 000  · Mở cửa
www.boardmedia.ro
Trạm xăng, Vật dụng
Bulevardul Mihai Eminescu 48, Botoșani, Romania
3.5  · +40 231 585 350+40 231 585 350  · Mở cửa