Phanh, bộ giảm thanh và truyền dẫn sửa chữa tại Osh, Osh (tỉnh)

1-2