Thư viện tại Bishkek, Bishkek

1-10
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học), Thư viện
56 Mir Ave, Bishkek 720044, Kyrgyzstan
www.manas.edu.kg
Thư viện, Nhà sách và quầy bán báo
78 Isanov St, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 312 621 280+996 312 621 280  · Mở cửa
Thư viện
кв. 5, 147 Moskovskaya Street, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 312 976 803+996 312 976 803  · Mở cửa
www.art-initiatives.org
Thư viện, Nhà sách và quầy bán báo
1, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 312 427 660+996 312 427 660  · Mở cửa
Thư viện
252 Kiev St, Bishkek, Kyrgyzstan
Thư viện, Nhà sách và quầy bán báo
50a, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5 
Thư viện
265а, к.322а Chuy Ave, Bishkek, Kyrgyzstan
Thư viện
5 Pereulok Kekol, Bishkek, Kyrgyzstan
www.kosg.kg
Buffet, Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Bishkek, Kyrgyzstan
4.5   · Mở cửa
Thư viện
Abdrahmanov 208
www.nlkr.gov.kg