Giáo dục tại Bishkek, Bishkek

1-10
Nhà sách và quầy bán báo, Giáo dục
Minzhilkiyev Street, Bishkek, Kyrgyzstan
iro.manas.edu.kg
Giáo dục khác, Các phòng thí nghiệm y tế
92 Akhunbayev St, Bishkek, Kyrgyzstan
kgma.kg
Giáo dục văn hóa
136 Orozbekov St, Bishkek, Kyrgyzstan
www.edubis.kg
Giáo dục khác
147 Chuy Ave, Bishkek 720011, Kyrgyzstan
4.5  · +996 312 621 313+996 312 621 313  · Mở cửa
www.detmir.kg
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
547 Frunze Street, Bishkek 720033, Kyrgyzstan
www.knu.kg
Giáo dục văn hóa
28 Manas Ave, Bishkek 720001, Kyrgyzstan
4.0  · $$
Giáo dục khác, Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
180 а Chuy Ave, Bishkek 720001, Kyrgyzstan
www.ksla.kg
Giáo dục văn hóa
Bishkek, Kyrgyzstan
www.taberik.org
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
27 Prospekt Mira, Bishkek, Kyrgyzstan
bhu.kg
Giáo dục khác, Giáo dục trung học
70 Jash Gvardiya Blvd, Bishkek, Kyrgyzstan