Phép vật lý liệu tại Mã Vùng 136 Shimamatsu-honmachi, Hokkaidō

1-2