Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng tại Mã Vùng 35205 Dresden, Sachsen

1-1