Giải trí tại Mã Bưu Chính 8500 Courtrai

1-10
Rạp Chiếu Phim
President Kennedylaan 100, 8500 Kortrijk, Belgium
kinepolis.be
Phòng hòa nhạc và nhà hát, Các tổ chức thành viên khác
Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk, Belgium
4.5  · €€€ · +32 56 37 06 44+32 56 37 06 44
www.wildewesten.be
Nghệ thuật sáng tạo, Phòng hòa nhạc và nhà hát
Schouwburgplein 14 · 8500
www.schouwburgkortrijk.be
Rạp Chiếu Phim
Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk, Belgium
4.5  · € · +32 56 22 10 01+32 56 22 10 01  · Mở cửa
www.budakortrijk.be
Mái vòm, Sửa chữa điện tử
Budastraat 10, 8500 Kortrijk, Belgium
4.5  · €€ · +32 56 19 36 59+32 56 19 36 59
www.thelab.be
Bảo tàng
Noordstraat 28, 8500 Kortrijk, Belgium
www.texturekortrijk.be
Bảo tàng
Begijnhof, 8500 Kortrijk, Belgium
4.0  · €€ · +32 56 27 78 50+32 56 27 78 50
www.kortrijk1302.be
Nghệ thuật sáng tạo, Phòng hòa nhạc và nhà hát
Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk, Belgium
www.antigone.be
Bảo tàng
Grote Markt, 8500 Kortrijk, Belgium
4.0   · Mở cửa
www.toerismekortrijk.be
Cửa hàng quần áo, Mua Sắm Khác
10. Odessa
Grote Kring 3, 8500 Kortrijk, Belgium
www.odeshop.be