Cửa hàng tạp hoá và siêu thị tại Mã Vùng 2160 Jois, Burgenland

1-1