Đại sứ quán và lãnh sự tại Mã Vùng 1 Viên

1-10
Đại sứ quán và lãnh sự
Hietzinger Hauptstraße 29, 1130 Wien, Austria
viyana.bk.mfa.gov.tr
Cơ quan chính phủ, Quản lí công chúng
Austria, Laurenzerberg 2, 1010 Wien, Austria
www.canadainternational.gc.ca
Quản lí công chúng, Đại sứ quán và lãnh sự
Reisnerstraße 45-47, 1030 Wien, Austria
austria.mid.ru
Đại sứ quán và lãnh sự
Boltzmanngasse 16, 1090 Wien, Austria
at.usembassy.gov
Đại sứ quán và lãnh sự
Theresianumgasse 25, 1040 Wien, Austria
viena.mae.ro
Đại sứ quán và lãnh sự
Strohgasse 14C, 1030 Wien, Austria
www.wien.diplo.de
Đại sứ quán và lãnh sự
Schwindgasse 8, 1040 Wien, Austria
www.mfa.bg
Đại sứ quán và lãnh sự
Gumpendorfer Str. 83, 1060 Wien, Austria
www.vienna.mfa.gov.rs
Đại sứ quán và lãnh sự
Schenkenstraße 3, 1010 Wien, Austria
becs.mfa.gov.hu
Đại sứ quán và lãnh sự
Cottagegasse 48, 1180 Wien, Austria
www.thaiembassy.at